Musiikin hahmotusaineet

Opettaja

Olen Erno Aalto-Urantowka ja opetan musiikin hahmotusaineita sekä improvisaatiota. Minusta on mielenkiintoista tutkia musiikkia soittamalla, laulamalla, keskustelemalla tai katselemalla. Ja mikä olisikaan paras tapa tutkia musiikkia kuin improvisoiden? Siten jokaisesta musiikin ilmiöstä voi keksiä oman, itselle parhaalta kuulostavan jutun – yhä uudelleen! Soitan myös sähkökitaraa.

Musiikin hahmotusaineiden opintojen sisältö

Opinnot koostuvat perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista. Opintojen yleiskuvaus on opetussuunnitelmassa.

Musiikin hahmotusaineiden kurssisisällöt ja osaamisen tavoitteet (2019–)

Perusopintojen (POP) opintokokonaisuus 1 käsittää Muha 1 ja Muha 2 -kurssit. Molemmat kurssit kestävät yhden lukukauden.

Muha 1
Musiikin hahmotusaineiden ensimmäisellä kurssilla tutustutaan eri tapoihin tarkastella musiikillisia ilmiöitä. Rytmiä, melodiaa, harmoniaa sekä sointiväriä tutkitaan kuuntelemalla, laulamalla, soittamalla, liikkumalla, nuotteja lukemalla sekä kirjoittamalla, ohjelmoimalla, keskustelemalla, säveltämällä, sovittamalla sekä improvisoimalla. Muha1:n keskeisenä oppimateriaalina käytetään Tohtori Toonika -työkirjaa. Tuntityöskentelyssä vaihdetaan luontevasti itsenäisestä työskentelystä paritöihin sekä koko ryhmän yhteiseen tekemiseen. Kurssin suoritus koostuu Tohtori Toonikan ja opettajan antamien tehtävien tekemisestä (kirjoitus-, kuuntelu- ja laulutehtävät) sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä. Kurssin kesto on yksi lukuvuosi.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • oman muusikkouden hyödyntäminen muha-opinnoissa
 • omien sävellysten ja improvisointien tekeminen
 • yleisimpien tahtiosoitusten ja aika-arvojen hallinta
 • nuottinimien hallinta ylennys- ja alennusmerkkien kanssa
 • sävellajien tunnistaminen ja käyttö
 • duuriasteikon sävelaskelrakenteen hallinta
 • nuottien tunnistaminen G- ja F-avaimilta
 • kappalerakenteisiin (kertaukset, Segno, Coda jne.) tutustuminen
 • kuuntelutehtävien (rytmi, melodia, harmonia) kirjoittaminen
 • musiikkisanastoon tutustuminen
 • oman musiikillisen toiminnan itsearviointiin tutustuminen

 

Muha 2
Musiikin hahmotusaineiden toisella kurssilla syvennetään niitä tietoja ja työtapoja, joita on harjoiteltu Muha1:ssä. Tuntityöskentelyssä keskitytään entistä enemmän löytämään ne musiikin hahmottamisen tavat, jotka tuntuvat itselle kaikkein luontevimmilta ja tarkoituksenmukaisimmilta. Tohtori Toonika -työkirja on edelleen käytössä. Kurssin suoritus koostuu Tohtori Toonikan ja opettajien antamien tehtävien tekemisestä (kirjoitus-, kuuntelu- ja laulutehtävät) sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä. Kurssin kesto on yksi lukuvuosi.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • oman muusikkouden hyödyntäminen muha-opinnoissa
 • omien sävellyksien, sovitusten ja improvisointien tekeminen
 • tahtiosoitusten ja aika-arvojen hallinta
 • nuottinimien hallinta ylennys- ja alennusmerkkien kanssa
 • sävellajien tunnistaminen ja käyttö
 • duuri- ja molliasteikoiden (luonnollinen, melodinen, harmoninen) sävelaskelrakenteen hallinta
 • nuottien sujuva tunnistaminen G- ja F-avaimilta
 • kolmisointuharmoniaan tutustuminen
 • kappalerakenteiden sujuva tunnistaminen ja hyödyntäminen omissa nuotinnoksissa
 • kuuntelutehtävien (rytmi, melodia, harmonia) kirjoittaminen
 • musiikkisanastoon syventyminen
 • oman musiikillisen toiminnan itsearvioinnin kehittäminen

Perusopintojen (POP) opintokokonaisuus 2 käsittää kuusi oppilaan vapaasti valitsemaa POP-kurssia. Kunkin kurssin kesto on yksi lukukausi.

 

Äänitteiltä nuoteiksi POP
Tällä kurssilla harjoitellaan musiikin kuulonvaraista hahmottamista laulaen, nuotintaen sekä omalla soittimella soittaen. Keskeisenä tavoitteena kurssilla on saavuttaa sellainen taitotaso, jolla oppilas voisi itsenäisesti nuotintaa valitsemansa kappaleen tai osia siitä. Tohtori Toonika -työkirjan melodia- ja kuuntelutehtäviä hyödynnetään osana muuta oppimateriaalia. Kurssin suoritus koostuu monipuolisista nuotinnustehtävistä sekä korvakuulosoittotehtävistä.

Kurssin osaamistavoite:

 • kyky laulaa ja soittaa kuullun musiikin elementtejä (rytmi, melodia, harmonia)
 • kyky nuotintaa kuullun musiikin jokin valittu elementti
 • nuotintamisen selkeys, luettavuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • nuotintaminen eri sävellajeissa, nuottiavaimissa ja tahtiosoituksissa
 • rumpunotaatioon tutustuminen
 • kyky soittaa tuttujen kappaleiden melodioita korvakuulolla
 • oman nuotinnus- ja korvakuulosoittotaidon itsearviointi

 

Melodiasta sointuihin POP
Melodiasta sointuihin -kurssilla syvennetään sitä musiikinteoreettista tietotaitoa, mikä on saavutettu Muha 1 ja Muha 2 -opinnoissa. Melodian ja sointuharmonian elementtejä tarkastellaan nuotinluvun, analyysin, notaation, säveltämisen sekä keskustelun työtavoin. Tohtori Toonika -työkirjaa käytetään tunneilla jaetun oppimateriaalin lisäksi. Kurssin suoritus koostuu tunneilla annettujen harjoitustehtävien tekemisestä sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikin hahmotusaineiden 1 ja 2 -kurssien kertaus musiikin elementtien osalta
 • nuottinimien ja oktaavialojen tunnistaminen ja hallinta G- ja F-avaimilla
 • sävellajien (duurit/mollit) muodostaminen ja tunnistaminen 6 etumerkkiin asti
 • asteikoiden (duuri/3 mollia) muodostaminen ja tunnistaminen 6 etumerkkiin asti
 • kolmisointujen ja niiden käännösten muodostaminen ja tunnistaminen
 • dominanttinelisoinnun muodostaminen ja tunnistaminen
 • reaalisointujen merkintätavan hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • sointuanalyysin hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • nuotinkirjoitustaidon harjoittelu
 • itsearviointi

 

Sovituspaja POP
Sovituskurssilla harjoitellaan oppilaalle tuttujen kappaleiden musiikillisten elementtien luovaa muuntelua. Käytännön tasolla kokeillaan erilaisia sovitustekniikoita, joiden avulla kappaleen rytmiä, melodiaa, harmoniaa sekä sointiväriä pystyy muokkaamaan haluamallaan tavalla. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjaa tunneilla jaetun materiaalin lisäksi. Suoritus koostuu pienimuotoisten sovitusharjoitusten sekä yhden laajemman sovituksen näytetyön tekemisestä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • rytmisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • melodisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • harmonisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • soinnin rakentumisen periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • oman sovitusidean kehittely, toteutus, esittäminen ja reflektointi

 

Sävellyspaja POP
Sävellyspajassa tarkastellaan, tutkitaan ja kokeillaan erilaisia sävellystekniikoita ja tapoja tuottaa omia musiikillisia ideoita laulaen, soittaen, nuotintaen ja ohjelmoiden. Tavoitteena on löytää sellaiset luovan musiikillisen toiminnan muodot, jotka palvelevat omaa musiikillista kasvua ja antavat edellytyksiä omien sävellystaitojen edelleen kehittämiselle. Kurssisuoritus koostuu tunneilla tehdyistä pienimuotoisten sävellysharjoituksien tekemisestä sekä yhdestä laajemmasta, oppilaan itse suunnittelemasta ja toteuttamasta sävellysnäytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • erilaisiin sävellystekniikoihin tutustuminen
 • melodian säveltäminen annettuun sointukiertoon
 • rytmin säveltäminen annettuun teemaan
 • harmonian säveltäminen annettuun teemaan
 • melodian säveltäminen annettuun lyriikkaan
 • oman sävellyksen suunnittelu toteutus, esittäminen ja reflektio

 

Rytmiikka POP
Rytmiikan tunneilla pyritään kehittämään oppilaan muusikkouden rytmistä ulottuvuutta. Tuntityöskentelyssä korostuu musiikin sykkeen ja rytmihahmojen havainnointi, hallinta ja muuntelu monipuolisissa laulu- ja soittotehtävissä. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjan rytmi- ja kuuntelutehtäviä osana tunneilla jaettua materiaalia. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä sovittujen rytmitehtävien suorittamisesta.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • perusjakojen hallinta kaksi- ja kolmijakoisissa tahtiosoituksissa
 • poikkeusjakoihin tutustuminen sekä niiden harjoittelu
 • rytmisen säveltapailun kehittäminen (soitto/laulu ja nuotintaminen)
 • omien rytmisävellysten ja improvisaatioiden tekeminen
 • polymetriikkaan ja polyrytmiikkaan tutustuminen
 • oman rytmitietotaidon itsearviointi

 

Oma soitin mukaan POP
Musiikin elementtejä ja niiden hahmottamista harjoitellaan tällä kurssilla oppilaan oman soittimen avulla. Keskeisenä tavoitteena on entistä sulavammin ja kokonaisvaltaisemmin valjastaa instrumenttiopetuksessa saavutettu tietotaito yhdeksi musiikin hahmottamisen työvälineeksi. Kurssilla hyödynnetään sovittamisen, säveltämisen, improvisoinnin, notaation sekä korvakuulosoiton työtapoja sekä Tohtori Toonika -työkirjaa. Suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä laajemmasta oppilaan omalla soittimella toteutetusta musiikin hahmottamisen näytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • oman soittimen hyödyntäminen mm. seuraavissa aihekokonaisuuksissa:
 • rytmin hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • melodian hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • harmonian hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi
 • instrumenttitietotaidon hyödyntämisen itsearviointi musiikin hahmottamisessa

 

Sointuja koskettimilla POP
Muilla kursseilla opittu teoreettinen tieto soinnuista siirretään käytäntöön ja kosketinsoittimille tällä kurssilla. Yleisenä tavoitteena saavuttaa sellainen sointujen soittamisen taso, joka palvelee oppilaan musiikillista kehitystä ja luo edellytyksiä omien sovitusten, sävellysten sekä improvisaatioiden tekemiselle. Kurssilla hyödynnetään Tohtori Toonika -työkirjan harmonia- ja kuuntelutehtäviä osana tunneilla jaettua materiaalia. Suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä annettujen sointutehtävien suorittamisesta soittamalla.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • kosketinsoittimella soitettuna seuraavat:
 • äänenkuljetuksen perussäännöt
 • kolmisoinnut käännöksineen
 • yleisimmät nelisoinnut perusmuotoisina (dom7, maj7, m7)
 • reaalisointumerkkien hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • bassolinjan laatiminen annettuun sointujaksoon
 • yksinkertaisen melodian soinnuttaminen pääsoinnuilla (I-IV-V)
 • omien sävellysten, sovitusten ja improvisaatioiden tekeminen
 • tutustuminen reharmonisaatioon
 • tutustuminen yleisimpiin sointutekstuureihin pianolla (asettelut, sointuhajoitukset)
 • oman sointutietotaidon itsearviointi

 

LauluMuha POP
LauluMuhassa pyritään siihen, että laulamisesta tulisi luonteva tapa sekä tutkia musiikin erilaisia elementtejä että ilmaista itseään musiikillisesti. Kurssin keskeisinä tavoitteina ovat terve äänenkäyttö, muista muha-opinnoista tuttujen musiikillisten rakenteiden tutkiminen laulaen, moniäänisyys, toimiminen osana lauluyhtyettä sekä tutustuminen soololaulantaan. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä yhdessä ryhmän kanssa toteutettavan lauluohjelmiston harjoittelemisesta ja esittämisestä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • terveen äänenkäytön perusteet
 • yksiäänisen melodian laulaminen
 • stemmojen kehittely ja laulaminen
 • bassolinjan laulaminen annettuun sointujaksoon
 • sointuharmonian ilmentäminen laulamalla
 • oman laulutaidon itsearviointi

Musiikki eilen – soitto POP
Musiikki eilen -kursseilla tutustutaan taidemusiikin aikakausiin keskiajalta romantiikkaan (n. 600–1900). Soittokurssin työtavat keskittyvät näiden aikakausien keskeisten teosten soittamiseen, notaatio- ja kuulonvaraiseen analyysiin sekä keskusteluun. Kurssin suoritus koostuu yhteisesti sovitun ohjelmiston harjoittelemisesta ja konserttiin osallistumisesta sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • erikseen sovitun ohjelmiston tyylinmukainen soittaminen ja konsertin valmistelu ryhmässä
 • kyky eritellä sanallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • itsereflektiota omasta musiikkisuhteesta

Musiikki eilen – kuuntelu POP
Musiikki eilen -kursseilla tutustutaan taidemusiikin aikakausiin keskiajalta romantiikkaan (n. 600–1900). Kuuntelukurssin yleisimmät työtavat näiden aikakausien musiikkikappaleiden tyylipiirteiden tunnistamiseen ovat aktiivinen musiikin kuuntelu, tiedon etsiminen ja tulkitseminen, partituurien ja sävellystekniikoiden tutkiminen, pienimuotoinen säveltäminen sekä keskustelu. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä kuunteluportfolion tekemisestä, jonka sisältö sovitaan kurssin alussa erikseen.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • kyky eritellä sanallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • kuunteluportfolion suunnittelu ja toteutus
 • itsereflektiota omasta musiikkisuhteesta

Musiikki tänään – soitto POP
Musiikki tänään-kursseilla tutustutaan taidemusiikin keskeisiin tyylisuuntiin 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Soittokurssin työtavat keskittyvät näiden aikakausien keskeisten teosten soittamiseen, notaatio- ja kuulonvaraiseen analyysiin sekä keskusteluun. Kurssin suoritus koostuu yhteisesti sovitun ohjelmiston harjoittelemisesta ja konserttiin osallistumisesta sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • erikseen sovitun ohjelmiston tyylinmukainen soittaminen ja konsertin valmistelu ryhmässä
 • kyky eritellä sanallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • itsereflektiota omasta musiikkisuhteesta

Musiikki tänään – kuuntelu POP
Musiikki tänään-kursseilla tutustutaan taidemusiikin keskeisiin tyylisuuntiin 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Kuuntelukurssin yleisimmät työtavat em. ajanjakson tunnetuimpien musiikkikappaleiden tyylipiirteiden tunnistamiseen ovat aktiivinen musiikin kuuntelu, tiedon etsiminen ja tulkitseminen, partituurien ja sävellystekniikoiden tutkiminen, pienimuotoinen säveltäminen sekä keskustelu. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä kuunteluportfolion tekemisestä, jonka sisältö sovitaan kurssin alussa erikseen.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • kyky eritellä sanallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • kuunteluportfolion suunnittelu ja toteutus
 • itsereflektiota omasta musiikkisuhteesta

Sekvensseri POP
tutustutaan GarageBand-ohjelmistoon ja sen yleisimpiin toimintoihin. Keskeisenä tavoitteena on hallita sekvensseriohjelman tarjoamat toiminnallisuudet siten, että ne palvelevat omaa musiikillista toimintaa ja kehitystä (esim. omien sovitusten/sävellysten träkkääminen). Kurssin suoritus koostuu tunneilla tehdyistä pienimuotoisista harjoitustöistä sekä yhdestä laajemmasta sekvensserinäytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • sekvensseritiedoston luonti ja tallentaminen
 • uusien raitojen luominen
 • MIDI-tiedon syöttäminen näppäimistöllä ja kosketinsoittimella
 • äänialueen editointi ja looppaaminen
 • MIDI-tiedon editointi ja kvantisointi
 • looppiraitojen käyttäminen
 • drummer-raidan käyttäminen
 • tutustuminen laulu- ja instrumenttiraidan äänittämiseen
 • liitännäisten (efektien) käyttäminen
 • automaatioon (panorointi, volume) tutustuminen
 • tiedoston jakaminen ja julkaisu
 • itsearviointi oman muusikkouden toteuttamisesta sekvensseriohjelman 

Notaatio POP
Kurssilla tutustutaan MuseScore, Sibelius sekä Dorico -notaatio-ohjelmiin. Keskeisenä tavoitteena on hallita nuotinnusohjelman toimintoja siten, että ne tukevat omaa musiikillista toimintaa ja kehitystä (esim. omien sovitusten tai sävellyksien nuotintaminen). Suoritus koostuu tunneilla tehdyistä harjoitustöistä sekä laajemmasta notaation näytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • notaatiotiedoston luonti ja tallentaminen
 • nuotinsyöttö näppäimistöllä ja kosketinsoittimella
 • editointi hiirellä ja näppäinkomennoilla (kopiointi, leikkaus, poistaminen)
 • instrumenttien ja partituurin luominen
 • stemmojen kirjoittaminen
 • lyriikoiden kirjoittaminen
 • kappalerakenteiden (A, B, Coda jne.) luominen
 • kertauksien ja kertausmaalien luominen
 • sointumerkkien kirjoittaminen
 • viivastojen tarkoituksenmukainen asettelu ja taitto
 • notaation tulostus ja jakaminen

Syventävien opintojen (SOP) opintokokonaisuus käsittää 6 oppilaan vapaasti valitsemaa SOP-kurssia. Kunkin kurssin kesto on yksi lukukausi.

 

Äänitteiltä nuoteiksi SOP
Syventävien opintojen tasolla Äänitteiltä nuoteiksi -kurssilla harjoitellaan musiikin kuulonvaraista hahmottamista monipuolisissa tonaalisissa, modaalisissa sekä tekstuurillisissa konteksteissa. Notaation, laulamisen sekä korvakuulosoiton taitoja harjoitellaan edelleen. Lisäksi tutustutaan eri instrumenttien sointeihin ja luodaan edellytyksiä erottaa yksittäisiä instrumentteja laajemmasta sointikokonaisuudesta. Kurssin suoritus koostuu monipuolisista nuotinnustehtävistä sekä korvakuulosoittotehtävistä.

Kurssin osaamistavoite:

 • kyky laulaa ja soittaa kuullun musiikin elementtejä (rytmi, melodia, harmonia)
 • kyky nuotintaa kuullun musiikin jokin valittu elementti
 • nuotintamisen selkeys, luettavuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • nuotintaminen eri sävellajeissa, nuottiavaimissa ja tahtiosoituksissa
 • rumpunotaatioon tutustuminen
 • kyky soittaa tuttujen kappaleiden melodioita korvakuulolla
 • oman nuotinnus- ja korvakuulosoittotaidon itsearviointi

Melodiasta sointuihin SOP
Melodiasta sointuihin -kurssilla syvennetään sitä musiikinteoreettista tietotaitoa, mikä on saavutettu perusopinnoissa. Melodian ja sointuharmonian elementtejä tarkastellaan nuotinluvun, analyysin, notaation, säveltämisen sekä keskustelun työtavoin. Tunnilla analysoitava musiikki pyritään koostamaan oppilaiden omien soitto-ohjelmistojen pohjalta. Kurssin suoritus koostuu tunneilla annettujen harjoitustehtävien tekemisestä sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • nuottinimien ja oktaavialojen tunnistaminen ja hallinta G- ja F-avaimilla
 • sävellajien (duurit/mollit) muodostaminen ja tunnistaminen 6 etumerkkiin asti
 • asteikoiden (duuri/3 mollia) muodostaminen ja tunnistaminen 6 etumerkkiin asti
 • kolmisointujen ja niiden käännösten muodostaminen ja tunnistaminen
 • yleisimpien nelisointujen ja niiden käännösten muodostaminen ja tunnistaminen
 • reaalisointujen merkintätavan hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • sointuanalyysin hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • nuotinkirjoitustaidon harjoittelu
 • itsearviointi

 

Sovituspaja SOP
Sovituskurssilla harjoitellaan oppilaalle tuttujen kappaleiden musiikillisten elementtien luovaa muuntelua. Tutkitaan erilaisia sovitustekniikoita, tekstuureja, instrumentaatioita. Hyödynnetään ja analysoidaan tunnettuja sovitusesimerkkejä taide- ja populaarimusiikin saralta. Suoritus koostuu pienimuotoisten sovitusharjoitusten sekä yhden laajemman sovituksen näytetyön tekemisestä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • rytmisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • melodisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • harmonisen muuntelun periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • soinnin rakentumisen periaatteet ja käytännön toteutus tutussa kappaleessa
 • oman sovitusidean kehittely, toteutus, esittäminen ja reflektointi

 

Sävellyspaja SOP
Sävellyspajassa tarkastellaan, tutkitaan ja kokeillaan erilaisia sävellystekniikoita ja tapoja tuottaa omia musiikillisia ideoita laulaen, soittaen, nuotintaen ja ohjelmoiden. Tavoitteena on löytää sellaiset luovan musiikillisen toiminnan muodot, jotka palvelevat omaa musiikillista kasvua ja antavat edellytyksiä omien sävellystaitojen edelleen kehittämiselle. Kurssisuoritus koostuu tunneilla tehdyistä pienimuotoisten sävellysharjoituksien tekemisestä sekä yhdestä laajemmasta, oppilaan itse suunnittelemasta ja toteuttamasta sävellysnäytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • erilaisiin sävellystekniikoihin tutustuminen
 • melodian säveltäminen annettuun sointukiertoon/harmonian säveltäminen annettuun melodiaan
 • rytmin säveltäminen annettuun teemaan/teeman säveltäminen annettuun rytmiin
 • melodian säveltäminen annettuun lyriikkaan/lyriikan säveltäminen annettuun melodiaan
 • oman sävellyksen suunnittelu toteutus, esittäminen ja reflektio

 

Rytmiikka SOP
Rytmiikan tunneilla pyritään kehittämään oppilaan muusikkouden rytmistä ulottuvuutta. Tuntityöskentelyssä korostuu musiikin sykkeen ja rytmihahmojen havainnointi, hallinta ja muuntelu monipuolisissa laulu- ja soittotehtävissä. Kurssilla opetellaan eri musiikkikulttuureiden rytmiikkaa osana tunneilla jaettua materiaalia. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä sovittujen rytmitehtävien suorittamisesta.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • peruskurssin osaamistavoitteiden lisäksi:
 • perusjakojen hallinta vaihtoiskuisissa tahtiosoituksissa
 • poikkeusjakojen hallinta kaksi- ja kolmijakoisissa tahtiosoituksissa
 • polymetriikan ja -rytmiikan ilmentäminen laulamalla/soittamalla
 • omien rytmisävellysten ja improvisaatioiden tekeminen
 • oman rytmitietotaidon itsearviointi

Oma soitin mukaan SOP
Omalla soittimella saavutettu tietotaito pyritään hyödyntämään täysin tällä kurssilla. Oppilaan aiemmin harjoiteltu ohjelmisto ja musiikkimaku toimivat lähtökohtana käytettävälle materiaalille. Työtapoina korostuvat korvakuulosoitto, sovittaminen sekä improvisointi. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä laajemmasta oppilaan omalla soittimella toteutetusta musiikin hahmottamisen näytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • oman soittimen hyödyntäminen mm. seuraavissa aihekokonaisuuksissa:
 • rytmin hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • melodian hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • harmonian hahmottaminen kuulonvaraisesti ja nuotein
 • musiikillisen idean toteuttaminen monipuolisesti
 • säveltäminen, sovittaminen ja improvisointi
 • instrumenttitietotaidon hyödyntämisen itsearviointi musiikin hahmottamisessa

 

Sointuja koskettimilla SOP
Syventävällä tasolla Sointuja koskettimilla -kurssilla on tarkoitus edelleen kehittää oppilaan soinnullista tietotaitoa kosketinsoittimella ja antaa edellytyksiä pianotekniikan sekä vapaan säestyksen taitojen kehittämiselle. Materiaalina käytetään sekä elävää että oppilaiden itse säveltämää/sovittamaa/improvisoimaa musiikkia. Kurssisuoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä annettujen sointutehtävien suorittamisesta soittamalla.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • peruskurssin osaamistavoitteiden lisäksi:
 • äänenkuljetus eri musiikkityyleissä
 • kolmi- ja nelisoinnut käännöksineen
 • avo- ja vajaasoinnut (sus, omit3)
 • reaalisointumerkkien hallinta em. mainittujen sointujen osalta
 • melodian soinnuttaminen
 • reharmonisointi
 • tutustuminen jazzsointuasetteluihin
 • oman sointutietotaidon itsearviointi

 

LauluMuha SOP
LauluMuhan syventävissä opinnoissa tutkitaan edelleen lauluinstrumentin käyttömahdollisuuksia musiikin elementtien analyysissä, ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Kurssin keskeisinä työtapoina ovat sekä kuulonvarainen että notaatiolla tapahtuva sovittaminen ja improvisointi. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä ryhmän yhteisesti toteutettavasta konsertista.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • peruskurssin osaamistavoitteiden lisäksi:
 • yhtyelaulun sekä soololaulun periaatteet
 • bassolinjan kehittely ja laulaminen
 • kuulovarainen sovitus tutusta kappaleesta
 • tutustuminen erikoisefekteihin (kurkkulaulu, beatboxing)
 • improvisointi annetulla teemalla tai sointujaksolla
 • oman laulutaidon itsearviointi

 

Musiikki eilen – soitto SOP
Musiikki eilen -kursseilla tutustutaan taidemusiikin aikakausiin keskiajalta romantiikkaan (n. 600–1900). Soittokurssin työtavat keskittyvät näiden aikakausien keskeisten teosten soittamiseen, notaatio- ja kuulonvaraiseen analyysiin sekä keskusteluun. Kurssin suoritus koostuu yhteisesti sovitun ohjelmiston harjoittelemisesta ja konserttiin osallistumisesta sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • erikseen sovitun ohjelmiston tyylinmukainen soittaminen ja konsertin valmistelu ryhmässä
 • kyky eritellä sanallisesti ja kirjallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä

Musiikki eilen – kuuntelu SOP
Musiikki eilen -kursseilla tutustutaan taidemusiikin aikakausiin keskiajalta romantiikkaan (n. 600–1900). Kuuntelukurssin yleisimmät työtavat näiden aikakausien musiikkikappaleiden tyylipiirteiden tunnistamiseen ovat aktiivinen musiikin kuuntelu, tiedon etsiminen ja tulkitseminen, partituurien ja sävellystekniikoiden tutkiminen, pienimuotoinen säveltäminen sekä keskustelu. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä kuunteluportfolion tekemisestä, jonka sisältö sovitaan kurssin alussa erikseen.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • kyky eritellä sanallisesti ja kirjallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • kuunteluportfolion suunnittelu ja toteutus

Musiikki tänään – soitto SOP
Musiikki tänään-kursseilla tutustutaan taidemusiikin keskeisiin tyylisuuntiin 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Soittokurssin työtavat keskittyvät näiden aikakausien keskeisten teosten soittamiseen, notaatio- ja kuulonvaraiseen analyysiin sekä keskusteluun. Kurssin suoritus koostuu yhteisesti sovitun ohjelmiston harjoittelemisesta ja konserttiin osallistumisesta sekä aktiivisesta tuntityöskentelystä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • erikseen sovitun ohjelmiston tyylinmukainen soittaminen ja konsertin valmistelu ryhmässä
 • kyky eritellä sanallisesti ja kirjallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä

 

Musiikki tänään – kuuntelu SOP
Musiikki tänään-kursseilla tutustutaan taidemusiikin keskeisiin tyylisuuntiin 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Kuuntelukurssin yleisimmät työtavat em. ajanjakson tunnetuimpien musiikkikappaleiden tyylipiirteiden tunnistamiseen ovat aktiivinen musiikin kuuntelu, tiedon etsiminen ja tulkitseminen, partituurien ja sävellystekniikoiden tutkiminen, pienimuotoinen säveltäminen sekä keskustelu. Kurssin suoritus koostuu aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä kuunteluportfolion tekemisestä, jonka sisältö sovitaan kurssin alussa erikseen.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) kuulonvarainen tunnistaminen
 • musiikkityylien (keskiajalta romantiikkaan) tunnistaminen nuottiesimerkeistä
 • kyky eritellä sanallisesti ja kirjallisesti eri taidemusiikkityylien, kappaleiden ja rakenteiden ominaispiirteitä
 • kuunteluportfolion suunnittelu ja toteutus

Sekvensseri SOP
Sekvensserikurssin syventävällä tasolla GarageBand-ohjelmiston toiminnallisuuksia tutkitaan ja hyödynnetään monipuolisissa konteksteissa. Materiaalina hyödynnetään sekä elävää musiikkia että oppilaiden omaa musiikkia, jota träkätään ohjelmistoinstrumentteja, laulu- ja soitto-, drummer- sekä looppiraitoja luovasti hyödyntäen. Kurssin suoritus koostuu tunneilla tehdyistä pienimuotoisista harjoitustöistä sekä yhdestä laajemmasta sekvensserinäytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • peruskurssin osaamistavoitteiden lisäksi:
 • laulu- ja instrumenttiraitojen laaja käyttäminen
 • automaation hyödyntäminen
 • miksaus
 • masterointi
 • julkaisu ja jakaminen suoratoistopalveluissa

Notaatio SOP
Kurssilla syvennetään notaatio-ohjelmien hienovaraisiin nuotinsyötön, asettelun, taiton ja julkaisun toiminnallisuuksiin. Keskeisenä materiaalina ja työskentelyn lähtökohtana toimivat eri käyttötarkoituksiin tarkoitetut nuottijulkaisut joita tutkitaan ja uudelleen notatoidaan. Suoritus koostuu tunneilla tehdyistä harjoitustöistä sekä laajemmasta notaation näytetyöstä.

Kurssin osaamistavoitteet:

 • peruskurssin osaamistavoitteiden lisäksi:
 • näppäinoikoteiden laajamittainen hyödyntäminen
 • notaation ulkoasun määrittely tarkoituksenmukaiseksi
 • kertausjaksojen luominen ja playback
 • nuottiviivastojen editointi
 • dynamiikat ja soittotekniikat
 • partituurin ja stemmojen julkaisu