Laulu

Opettaja

Olen Hanna Shemeikka ja opetan Keski-Helsingin musiikkiopistossa laulua. Opettajana minulle on tärkeää luoda tunneille positiivinen, turvallinen ja kannustava tunnelma, jossa on hyvä tutkia oman äänen mahdollisuuksia. Laulajana koen opetustyön ohella erittäin tärkeäksi oman taiteellisen työn ja teenkin keikkaa omalla bändilläni sekä sävellän omaa musiikkia.

Laulu

Laulu instrumenttina on hyvin omalaatuinen ja erityinen ja eroaa muista soittimista siinä että se on meissä sisäänrakennettuna. Laulu on siis osa meitä ja laulun avulla pystymme ilmaisemaan itseämme ja tunteitamme. Instrumenttina laulu on hyvin henkilökohtainen ja siksi herkkä ja altis kaikelle mitä mielessämme ja kehossamme tapahtuu. Se on myös hyvin persoonallinen ja yksilöllinen koska kahta täysin samanlaista ääntä ei ole olemassa. Yhdessä laulaessa luomme yhteen kuuluvuuden tunnetta ja laulaminen itsessään tuo hyvää oloa, onnellisuutta sekä vähentää stressiä ja emotionaalisia jännitteitä.

Mitä laulutunnilla tehdään?

Laulutunneilla tutustumme omaan ääneemme ja sen mahdollisuuksiin. Tekniset harjoitteet tuovat oppilaalle työkaluja toteuttaa omaa taiteellista näkemystään haluamallaan tavalla. Laulamme kappaleita eri genreistä tutustuen eri tyylilajien erityispiirteisiin. Harjoittelemme myös stemmalaulua, improvisointia sekä kehitämme sävelkorvaa. Laulamisen opiskeluun kuuluu olennaisena osana myös artistisuuden etsiminen, esiintyminen ja esiintymiseen liittyvien asioiden harjoitteleminen. Opintojen tarkoituksena on että oppilas oppii käyttämään ääntään monipuolisesti ja terveellisellä tavalla. Monipuolisesti ääntä eri tavoin käyttämällä ja eri tyyleistä ideoita ammentaen, opiskelija kulkee pikku hiljaa kohti omaa taiteellista näkemystään laulajana.

Lauluopintojen sisältö

Opinnot  koostuvat Perusopintojen Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -opintokokonaisuuksista sekä syventävistä opintojen opintokokonaisuudesta. Opintoihin kuuluu soittotuntien lisäksi musiikin hahmotusaineet (muha) ja yhteissoitto. Opinnoista on tarkempi kuvaus opetussuunnitelmassa.

Suoritukset

Soittamiseen kuuluu luonnollisesti esiintyminen vähintään kerran kaudessa jossain tilaisuudessa. Perusopinnoissa opitut asiat näytetään  Soiva taito 1 ja Soiva taito 2 -konserteissa ja ne voidaan jakaa pienempiin osasuorituksiin. Syventävien opintojen lopputyön sisältö ja tavoitteet asetetaan yhdessä opettajien ja rehtorin  kanssa.

Arviointi ja palaute

Arvointi on jatkuvaa ja kohdistuu siihen, kuinka oppilas on saavuttanut yhdessä opettajan kanssa asettamansa tavoitteet. Suoritukset arvioidaan ja niistä saa yleensä kirjallisen palautteen. Arvioinnista ja palautteesta on lisää opetussuunnitelman kohdassa 8.

Linkkejä

Soitinkohtainen opintosisältö

PERUSOPINNOT

Soiva taito 1 (POP 1) 

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

 • Tutustuminen lauluinstrumenttiin (lauluasento, hengitys..)
 • Terveen äänenkäytön perusteet ja pyrkimys tasaisesti eri korkeuksilla soivan äänen tuottamiseen. 
 • Luonnolliseen äänenkäyttöön tutustuminen (maneerittomuus)
 • Tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ääni oktaavin alueelta
 • Selkeä artikulointi
 • Improvisointiin tutustuminen varioinnin kautta
 • Sävelpuhtaus
 • Esiintymiseen tutustuminen
 • Tekstin tulkinnan perusteet
 • Eri tyylien tyypillisten ilmiöiden perusteiden hallinta
 • Oppilaan oman taiteellisen kasvun tukeminen
 • Ohjelmiston harjoittaminen korvakuulolta ja nuoteista
 • Musiikin ohjattu kuuntelu opettajan johdolla
 • Nuottien lukemiseen tutustuminen (prima vista)
 • Duuri- ja mollikolmisointujen laulaminen
 • Duuri- ja mollinelisointujen laulaminen (C7, Cm7, Cmaj7, C6)
 • Duuriasteikko
 • Luonnollinen ja harmoninen molliasteikko
 • Pentatoninen duuri- ja molliasteikko
 • Eri intervallien laulaminen (kvartti, kvintti)
 • Konsertti- tai levyarvio. Opiskelija kuuntelee yhden konsertin tai levyn, josta kirjoittaa havaintoja. Arvio palautetaan opettajalle ohjelmistolistan mukana viimeistään 2viikkoa ennen päättökonserttia. 
 • Jonkin seuraavista kappaleista laulaminen tasaisesti soivalla äänellä vapaavalintaisesta sävellajista: Hiljaa leijaa maahan hiutaleet, Maamme, Lähtevien laivojen satama tai jokin muu oktaavin ambituksen sisältävä laulu. 

 

 • Ohjelmisto käsittää 24 rytmiikaltaan, tyyliltään ja aikakaudeltaan erilaista laulua. 
 • Ohjelmisto sisältää 4 kappaletta kustakin kategoriasta.
 • Opiskelija kokoaa viiden kappaleen ohjelman tunneilla lauletusta ohjelmistosta. Yksi kappale/kategoria. Pakollisena kategoriana rhythm&blues sekä jazz/latin. 
 • Lauluja vähintään kahdella eri kielellä joista toisen on oltava äidinkieli

 

ARVIOINTI

 • 5 kappaleen konsertti ohjelmistosta. Opiskelija valitsee yhden kappaleen/kategoria. Pakolliset kategoriat rhythm&blues sekä jazz/latin
 • Tekninen osio tunneilla
 • Kirjallinen konsertti- tai levyarvio
 • Sanallinen palaute
 • Hyväksytty/hylätty

Soiva taito 2 (POP 2)

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

 • Syventää lauluinstrumentin tuntemusta
 • opiskelija oppii analysoimaan omaa ääntään ja ymmärtää syvemmin ääniharjoitusten tavotteita. Tämän seurauksena kotiharjoittelun luonne muuttuu ja opiskelijan oma vastuu kasvaa. Opiskelijan kanssa tehdään harjoitussuunnitelma jota päivitetään tilanteen mukaan.
 • Terveen äänenkäytön perusteiden syventäminen
 • Luonnolliseen äänenkäyttöön tutustuminen (maneerittomuus)
 • Tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ääni desimin alalta
 • Tyylinmukaisen äänenkäytön perusteiden harjoittelu esim efektien ja tunnetilojen kautta
 • Selkeä artikulointi
 • Improvisointitaitojen syventäminen rytmisen ja melodisen varioinnin kautta
 • Sävelpuhtaus
 • Esiintymistaitojen kehittäminen
 • Bändityöskentelyyn tutustuminen
 • Tekstin tulkinnan perusteiden syventäminen
 • Eri tyylien tyypillisten piirteiden perusteisiin syventyminen
 • Ohjelmiston harjoittaminen korvakuulolta ja nuoteista
 • Oppilaan oman taiteellisen kasvun tukeminen
 • musiikin ohjattu kuuntelu ja analysointi
 • nuottien lukemisen kehittäminen

 

 • nelisointujen laulaminen (C7, Cm7, Cmaj7, C6, cmmaj, cmb5, cdim)
 • sointujen csus4 ja Cadd9 laulaminen
 • pentatoninen duuri- ja molliasteikko
 • Improvisointi pentatonisella asteikolla
 • Blues-asteikko (mollipentatoninen johon lisättyb5)
 • Improvisoitujen soolojen tuottaminen bluesasteikolla
 • Eri intervallien laulaminen (esim kvartti, kvintti)
 • Äänialan ambitus oktaavi+kvintti 
 • Moniääninen laulu
 • prima vista laulu, nuottikuvan hahmottaminen 
 • Äänentoistolaitteiden hallinta
 • Jonkin seuraavista kappaleista laulaminen tasaisesti soivalla äänellä vapaavalintaisesta sävellajista: Greenleeves, Harbour Lights tai jokin muu desimin ambituksen sisältävä kappale.
 • Konsertti- tai levyarvio. Opiskelija kuuntelee yhden konsertin tai levyn josta kirjoittaa havaintoja reflektoiden kuulemaansa omaan lauluunsa nähden.

 

 • Ohjelmisto sisältää vähintään 36 laulua. Ohjelmisto sisältää vähintään 4 kappaletta/kategoria ja loput opiskelija valitsee vapaasti. Opiskelija voi halutessaan syventyä johonkin kategorioista. 
 • Ohjelmisto sisältää lauluja vähintään kahdella eri kielellä joista toisen oltava äidinkieli
 • 5-6 kappaleen konsertti harjoitellusta ohjelmistosta

 

ARVIOINTI

 • 5-6 kappaleen konsertti
 • Tekninen osio tunneilla
 • Konsertti- tai levyarvio
 • Suullinen palaute
 • Hyväksytty/hylätty

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Syventävissä opinnoissa tekniset osiot suoritetaan viimeistään 2 viikkoa ennen taiteellista tasosuoritusta. Tavoitteena on syventää terveen ja luonnollisen äänenkäytön perusteita sekä saada valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin. 

 

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

 • Äänifysiologian perusteiden hahmottaminen ja oman äänen analysointi
 • Opiskelija ymmärtää syvemmin ääniharjoitusten tavoitteita ja osaa harjoitella itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opiskelijan kanssa tehdään harjoitussuunnitelma jota päivitetään tilanteen mukaan. 
 • Terveen äänenkäytön perusteiden syventäminen
 • Äänenhuoltamisen perusvalmiudet (ääniharjoitukset, apuvälineet kuten vesipiippu, resonaattoriputki tms)
 • Luonnollinen äänenkäyttö (maneerittomuus)
 • Tasaisesti koko laajuudeltaan soiva ääni puolentoista oktaavin alalta
 • Tyylinmukaisen äänenkäytön harjoittelu esim efektien ja tunnetilojen kautta
 • Selkeä artikulaatio
 • Improvisointitaitojen syventäminen
 • Sävelpuhtaus
 • Esiintymistaitojen kehittäminen ja solistina toimiminen
 • Bändin tai säestäjän/säestäjien harjoittaminen ja johtaminen
 • Kyky toimia osana lauluyhtyettä sekä laulaa ja kehittää stemmoja
 • Tekstin tulkinnan syventäminen
 • Eri tyylien tyypillisiin ilmiöihin syventyminen
 • Äänentoiston säätäminen ja mikrofonitekniikka (laitteiden kytkeminen, laulusäädöt ja kaiut)
 • Ohjelmiston harjoitteleminen korvakuulolta ja nuoteista
 • Oppilaan oman taiteellisen kasvun tukeminen ja oman muusikkouden etsiminen
 • Musiikin ohjattu ja itsenäinen kuuntelu ja analysointi
 • Monipuolinen muusikkouden kehittäminen
 • Luovaan musiikin tuottamiseen tutustuminen (esim sovittaminen, säveltäminen, sanoittaminen)
 • Laulun analysoiminen kuuntelemalla ja katselemalla
 • Prima vista laulamisen harjoittelu

TEKNINEN OSIO

 • Kaikki perustasoihin kuuluva tulee hallita
 • Kirkkosävellajien sekä niihin kuuluvien nelisointujen laulaminen
 • Jonkin seuraavista kappaleista laulaminen tasaisesti soivalla äänellä vapaavalintaisesta sävellajista : Balladi elokuvasta klaani, Sinun omasi, Rantakoivun alla, Nature Boy tai jokin muu puolentoista oktaavin ambituksen sisältävä kappale.
 • Yksi kirjallinen konsertti- tai levyanalyysi. 
 • 40 kappaleen ohjelmisto
 • Käyttöääniala kaksi oktaavia 
 • Melodisesti, rytmisesti ja harmonisesti haastavampaa materiaalia 
 • moniääninen laulu 
 • prima vista laulu 
 • improvisointi,
 • kirjoitelma itsestä laulajana

TAITEELLINEN OSIO

 • Opiskelija harjoittelee 40 kappaleen ohjelmiston
 • Opiskelija perehtyy syvemmin joko haluamaansa musiikkityyliin tai säveltää omaa musiikkia. 
 • Lauluja vähintään kolmella eri kielellä, joista yksi äidinkieli
 • Kappaleet esitetään ulkoa
 • Lauluista osa voi olla säestyksettömiä, osa pianistin, kitaristin, bändin tai lauluryhmän säestämiä. Lähtökohtaisesti oppilas järjestää itse säestäjät ja harjoittelee kappaleet heidän kanssaan.

ARVIOINTI

 • 45minuutin mittainen konserttikokonaisuus välispiikkeineen
 • Suullinen palaute