Kannatusyhdistys

Keski-Helsingin musiikkiopistoa ylläpitää Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.

Jokainen soitinoppilaspaikka oikeuttaa automaattiseen, maksuttomaan kannatusyhdistyksen jäsenyyteen. Jäseneksi merkitään joko ykköshuoltaja tai täysi-ikäinen oppilas itse. Mikäli et halua jäsenyyttä, ilmoita asiasta opiston toimistoon info@khmusiikki.fi. Jäseneksi voi myös liittyä ilman, että joku perheestä soittaa opiston oppilaana.

Kannatusyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä 30.11. mennessä ja keväällä 30.4. mennessä.

Kannatusyhdistys valitsee syyskokouksessaan hallituksen, joka toimii myös opiston johtokuntana. Hallitus kokoontuu noin 5-7 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävä on ohjata ja valvoa opiston toimintaa.

Hallitus ja johtokunta 2024
Jan Gustafsson, puheenjohtaja
Markus Järvenpää, jäsen
Hanna Lampi, jäsen

Kirsi Sutton, jäsen
Anu Vainio, jäsen
Elias Trygg, varajäsen
Jarkko Pakkala, varajäsen
Esittelijä ja sihteeri
Petri Aarnio, rehtori

Johtokunnan opettajaedustajat (2024-2025)
Antti Hakkarainen (varsinainen edustaja)
Eira Oksanen (varaedustaja)

Yhdistyksen säännöt 

Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty 9.7.2007 yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, rekisteröity PRH:ssa 6.9.2007.
Muutokset hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 20.4.2017 ja vahvistettu PRH:ssa 3.8.2017.   

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Keski-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten musiikkikasvatusta ylläpitämällä voittoa tuottamatonta Keski-Helsingin musiikkiopisto -nimistä oppilaitosta Helsingissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää musiikinopetusta,
– hankkii oppilaitoksen käyttöön tiloja ja opetusvälineitä,
– hankkii oppilaiden käyttöön musiikin harjoittamisessa tarvittavia välineitä,
– suunnittelee ja järjestää konserttitilaisuuksia, musiikkikoulutustilaisuuksia sekä musiikkikasvatukseen ja sen tukemiseen liittyviä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia,
– jakaa stipendejä ja apurahoja,
– hoitaa yhteyksiä muihin musiikin harjoitusta tukeviin yhdistyksiin ja oppilaitoksiin,
– toimii muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen kehittämiseksi.
-yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö sekä 18 vuotta täyttänyt soitin- tai lauluoppilas taikka alle 18-vuotiaan oppilaan huoltaja.

4 § JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.
Oppilas tai hänen huoltajansa ei maksa jäsenmaksua.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä yhdistyslaissa mainituin perustein. Lisäksi hallitus voi katsoa yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, kun jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kahtena peräkkäisenä päätöstä edeltävänä vuotena. Erottamispäätös on tehtävä 2/3 enemmistöllä hallituksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä hyväksyy vähintään 2/3 enemmistöllä erottamispäätöksen, tulee se voimaan heti.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta sekä sähköpostitse että tiedottamalla asiasta musiikkiopiston kotisivuilla. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Lisäksi jäsen voi toimia yhden muun jäsenen asiamiehenä esittämällä päivätyn ja valtuuttajan sekä kahden todistajan allekirjoittaman valtakirjan.

7 § SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen syyskokouksessa

– valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle varsinaiset ja varajäsenet,
– valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle,
– päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
– käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja
– käsitellään yhdistyksen talousarvio seuraavalle tilikaudelle.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

– käsitellään yhdistyksen tilinpäätös kuluneelta tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja      muille tilivelvollisille

8 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka toimii myös musiikkiopiston johtokuntana. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että kunakin vuonna erovuorossa on puolet hallituksesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen esittelijänä toimii musiikkioppilaitoksen rehtori tai muu hallituksen tähän tehtävään nimeämä henkilö. 

Opettajakunnan keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemalla edustajalla tai hänen varahenkilöllään on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen ja musiikkiopiston johtokunnan kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

9 § NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

10 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on palautettava tilinpäätös lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilinpäätös on tilintarkastuskertomuksineen esitettävä kevätkokoukselle.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä tekemä päätös.

12 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, josta yhdistyksen viimeinen kokous lähemmin päättää.

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT