YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

JOHDANTO

Tämän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on tasa-arvoinen yhteisö, jossa kaikilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Suunnitelmalla edistetään toimenpiteitä, joilla opetus järjestetään syrjinnän vaarassa olevat oppilaat ja opettajat huomioiden.  

Suunnitelma perustuu tasa-arvolakiin (609/1986) (1329/2014) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Suunnitelman toteutumista tarkkaillaan jatkuvasti ja uudistetaan tarpeen vaatiessa. Suunnitelmasta tiedotetaan kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen.

TAVOITE

Ketään ei aseteta Keski-Helsingin musiikkiopistossa epäsuotuisaan asemaan iän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai muun henkilökohtaisen asian perusteella. Haluamme tukea yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työpaikassamme. 

Toimenpiteet: Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä oppilaitoksessamme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden ja opetamme arvostavaa suhtautumista toisiin. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

OPPILASVALINNAT

Oppilasvalinnat noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Kriteerit on auki kirjoitettu ja perusteet ovat yhtäläiset. Oppilaiden valinta tapahtuu soveltuvuusnäytteen kautta ja prosessissa noudatetaan tavoitteiden mukaisia yhdenvertaisuuden periaatteita. 

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)

Kaikille oppilaille taataan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin. Opetussuunnitelma mahdollistaa opetuksen yksilöllistämisen oppilaan edellytyksien mukaan. Opiskeluolosuhteet soveltuvat kaikille sukupuolesta riippumatta. Rakentava yhteistyö, vuorovaikutus ja kaikkia kannustava ilmapiiri lisäävät oppilaiden opiskelumotivaatiota ja parantavat oppimistuloksia.

Toimenpiteet: Opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

OPINTOJEN ARVIOIMINEN

Arviointi on tasa-arvoista ja siinä noudatetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet ja kohteet on kirjoitettu auki ja ne ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

Toimenpiteet: Arvioinnin menettelyjen jatkuva kehittäminen, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

OPETUSTARJONTA JA -JÄRJESTELYT

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa oppilaan tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet: palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen sekä oppilaat ja opettajat tasa-arvoisesti huomioiva.

Toimenpiteet: Otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi.

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Tuen tarpeen selvittäminen eri oppilasryhmissä: läsnäolo, havainnointi, yhdessä tekeminen, keskustelut opettajien kanssa.

Toimenpiteet: Opintoihin liittyvän toiminnan rikastaminen ja monipuolistaminen

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO-OSAAMINEN

Oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on käyty läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan varmistaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen kehityskohteita. Henkilöstön jäsenellä on oikeus toteuttaa näkemystään työstä, samalla kunnioittaen työpaikan sääntöjä ja työtovereita. Yhdenvertaisuus on tavoitteemme ja sen toteuttaminen on aktiivista arjen toimintaa. Henkilöstölle voidaan järjestää koulutusta.

Toimenpiteet: henkilöstökoulutus, kehityskeskustelut.

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Minkäänlaista kiusaamista, sukupuolista häirintää tai ahdistelua ei Keski-Helsingin musiikkiopistossa hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

Toimenpiteet

 • Keskustelu ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan huoltajien kesken
 • henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
 • toimintaohjeiden saatavuus
 • seuraamuksista tiedottaminen
 • syrjinnän esiintyvyyden seuranta: läsnäolo, ennakointi, puuttuminen
 • syrjinnän vastaisen työn organisointi
 • kohtuulliset mukautukset

TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Henkilöstöä koulutetaan syrjintätilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Organisoidaan syrjinnän ehkäisytyö. Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja, yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja.

OHJEET OPPILAILLE

 • ongelmatilanteissa oppilas voi olla yhteydessä omaan opettajaan tai rehtoriin
 • toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa
 • oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan

OHJEET HENKILÖSTÖLLE

 • Epätasa-arvoista toimintaa havaitessasi mieti, voitko jollain tavoin puuttua tai vaikuttaa siihen itse. Tällaisen tilanteen ei tarvitse koskea sinua.
 • Voit ilmoittaa epätasa-arvoisesta toiminnasta tai tilanteesta työsuojeluvaltuutetulle, toiselle opettajalle, koulun rehtorille tai hallituksen puheenjohtajalle.

SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI TYÖYHTEISÖSSÄ

 • arviointiprosessit
 • henkilökyselyt
 • kokoukset
 • kehityskeskustelut

OPPILAIDEN OSALTA

 • opettajan ja rehtorin väliset kehityskeskustelut 
 • keskustelut oppilaiden kanssa
 • sisäisen arvioinnin prosessit