Musiikkileikki on lasta varten

Keski‐Helsingin musiikkiopiston musiikkileikki on lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa musiikkikasvatusta, jonka tavoitteita sovelletaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti päiväkotihenkilökunnan kanssa.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota ilon ja onnistumisen kokemuksia musiikin kautta sekä lapsen luovuuden, itseilmaisun, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset sekä musiikkileikkiryhmässä saadut valmiudet ja taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle.

Toimintaviikkoja on lukuvuodessa 32. Päiväkotimuskareiden lukuvuosi alkaa elokuussa ja loppuu toukokuussa. Päiväkotimuskarilaiset ovat Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaita ja tervetulleita kaikkiin opiston tilaisuuksiin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu allaolevasta ”Ilmoittaudu päiväkotimuskariin” -linkistä. Muista kertoa myös päiväkodin kasvattajille lapsesi osallistumisesta. Ryhmäkokoonpanot suunnitellaan yhteistyössä päiväkodin kanssa elokuussa.

Maksukäytännöt

Oppilasmaksu ja laskutus
Oppilasmaksu on 165 euroa lukukaudessa, sisarusalennus toisesta sisaruksesta lähtien 10%. Maksu laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkaudella. Muskaripaikka koskee koko lukuvuotta, kevätlukukaudelle ei ole erillistä ilmoittautumista.

Kokeilu?
1-2 kokeilukerran jälkeen välittömästi perutuista paikoista emme veloita. Kesken kauden lopettaminen ei vaikuta maksuun, joka pitää maksaa kokonaisuudessaan.

Lopettamisilmoitus!
Muskaripaikasta luopuminen ilmoitetaan Keski-Helsingin musiikkiopiston toimistolle mahdollisimman pian, ilmoitus opettajalle tai päiväkodille ei riitä. Viimeistään joulukuun puoliväliin mennessä pitää ilmoittaa, jos ei aio jatkaa keväällä.

Laskut ja maksuasiat
linda.hellsten(at)khmusiikki.fi, 050 361 7950

Päiväkoti Ankkalampi – Duckies

 • Krunan Ankkalampi maanantaisin klo 9.15 alkaen

Opettajana toimii Nelli Ikola-Heiska, sähköposti nelli.ikola-heiska(at)khmusiikki.fi

Päiväkoti Engel

 • Sepässä maanantaisin klo 14.30 alkaen
 • Viiskulmassa keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen
 • Huvilassa torstaisin klo 10.00 alkaen
 • Albertissa keskiviikkoisin klo 14.30 alkaen

Opettajana toimii Nelli Ikola-Heiska, sähköposti nelli.ikola-heiska(at)khmusiikki.fi

Miksi päiväkotimuskaria?

Keski‐Helsingin musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatus on lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa tavoitteellista musiikkikasvatusta, joka etenee lapsen kehitystason mukaan. Musiikkileikin tavoitteita sovelletaan yhteistyöpäiväkodeissamme varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti päiväkotihenkilökunnan kanssa yhdessä keskustellen ja nivoen ne päiväkodin kasvatustavoitteisiin.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota ilon ja onnistumisen kokemuksia musiikin kautta sekä lapsen luovuuden, itseilmaisun, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset sekä musiikkileikkiryhmässä saadut valmiudet ja taidot muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Leikinomaisella toiminnalla tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Musiikin kokonaisvaltaista kokemista vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen, kuten kuvataiteiden ja draaman tarjoamat mahdollisuudet.

Työtapoja ovat loruileminen, laulaminen, leikkiminen, kuunteleminen, liikkuminen ja rytmiikka soittaminen ja improvisaatio. Työtapojen keskeisin periaate on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen sekä opetuksen vuorovaikutuksellisuus ja elämyksellisyys.

Päiväkotimuskarin tavoitteet

Päiväkotimuskarin tärkein tavoite on tukea lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti. Musiikilliset perusvalmiudet kehittyvät uusien elämyksien, ilon ja yhteisten oivallusten avulla.

Musiikillisia perusvalmiuksia ovat mm.:

 • perussyke
 • yhteissoitto ja -laulu
 • loruttelu
 • aktiivinen kuunteleminen
 • musiikin muodon hahmottaminen
 • dynamiikan ja tempon vaihtelut
 • eri musiikkityyleihin tutustuminen
 • improvisaatio

Näitä harjoittelemme kaikissa ikäryhmissä koko lukuvuoden ajan jokaisen ryhmän osaamis- ja kehitystason mukaisesti.

Musiikillisten tavoitteiden rinnalla tärkeässä osassa on sosiaalisen ja emotionaalisen kasvun tukeminen. Muskarissa herätellään lapsen luovuutta sekä tuetaan itseilmaisua ja tunnesäätelyä. Harjoittelemme myös ryhmässä toimimista ia vuorovaikutustaitoja, muun muassa kaverin huomioimista ja oman vuoron odottamista.

Lapsen tapa hahmottaa ja oppia uutta on kokonaisvaltainen ja kehollinen, siksi liikumme muskarissa paljon eri tavoin perussykettä etsien ja musiikkia kuunnellen. Kävelemme, kipitämme, hiivimme, pompimme, peruutamme ja tanssimme. Myös soittamisen harjoittelu tapahtuu ensin kehoon soittamalla, kuten taputtamalla reisiin ja käsiin. Näin kehittyvät sekä lapsen karkea- että hienomotoriikka.

Muskarin laulujen, lorujen ja muun materiaalin teemat vaihtuvat harvakseltaan, noin 4-6- viikon välein. Samoja lauluja voidaan käsitellä monella eri työtavalla ja monesta eri kulmasta tutkien. Aiheet valikoituvat esimerkiksi vuodenaikaan tai muuhun ajankohtaiseen tai lapsilta esiin nousseeseen teemaan.