Oppilaan kanssa havainnoidaan ja tarkastellaan oppimiseen liittyviä ilmiöitä, harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita sekä työskentelemään niiden suuntaisesti turvallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä. 

Ohjauksen avulla oppilas löytää luontevan soittotavan sekä kehittää nuotinlukutaitoaan. Hän oppii harjoittelun peruselementtejä, mm. säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä sekä oppii pitämään hyvää huolta soittimestaan. 

Oppilas saa valmiuksia monipuoliseen musisointiin opettelemalla soittimensa teknisiä ja taiteellisia perustaitoja: äänenmuodostusta, hengitystekniikkaa, sävelpuhtautta sekä erilaisia tapoja artikuloida ja jäsentää musiikillisia elementtejä.

Puhaltajien soittotaitoa harjoitetaan soittamalla duuri- ja molliasteikkoja kolmisointuineen sekä etydejä, joiden avulla kehitetään soittimen hallintaa. 

Soittotunneilla saadaan valmiuksia uusien sävellysten oppimiseen, ilman nuotteja soittamiseen, kuulonvaraiseen musiikin oppimiseen sekä yksinkertaisten musiikillisten rakenteiden hahmottamiseen. Musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä pyritään nivomaan luontevaksi osaksi oman soittimen opintoja, ja oppilaita kannustetaan ja rohkaistaan omaehtoiseen musisointiin.

Opintojen aikana soitettava ohjelmisto sisältää erityylisiä ja eri aikakausilta peräisin olevia soolokappaleita, säestyksellisiä teoksia sekä musiikkia eri soitinyhtyeille ja orkestereille. Yhteismusisointi onkin olennainen osa puhaltajien opinto-ohjelmaa, ja joissain soittimissa on yhteismusisointia jopa viikottain. 

Jokaisen oppilaan opinpolku on yksilöllinen ja se vaikuttaa myös soitettavan materiaalin valintaan, mutta ohjelmistosta pyritään kuitenkin rakentamaan mahdollisimman monipuolinen, suomalaista ja aikamme musiikkia unohtamatta. 

Kuuntelukasvatus ja esiintymisvalmennus ovat tärkeä osa opintoja;  niiden avulla oppilas saa eväitä oman musiikkisuhteensa luomiseen, mahdollisuuden avartaa musiikillista ajatteluaan sekä kokemusta erilaisista esiintymistilanteista.